OUR GAMESROOM

Jesli cos sie powtorzy to chyba nie szkodzi, nie?
24.11
-Przekroje przesel strunobetonowych sprezone w 1 lub w 2 kierunkach (prefabrykaty teowe, skrzynkowe, dwuteowe)
-konstrukcja plyt pomostowych dla mostow kolejowych (plyta o stalej, zminnej grubosci, wpusty na tych mostach)
-algorytm wymiarowania konstrukcji mostowych(schamat blokowy),pretowe modele obliczeniowe( w przestrzeni jedno-, dwu-, trojwymiarowej), modele pretowe dla mostow drogowych(schematy podparcia)
-zaleznosc stosunku szerokosci do rozpietosci plyty (B/L)
05.01
MOSTY BELKOWE WIELODZWIGAROWE
-metoda rozcietej i sztywnej poprzecznicy
-metody konstrukcyjne (podparcie, zbrojenie dzwigarow)
MOSTY PRETOWE Z PREFABTYKATOW
-polaczenia elementow
12.01
MOSTY RAMOWE
SKLEPIENIA
MOSTY WISZACE
19.01
BUDOWLE PODZIEMNE
-przejscia dla pieszych -schematy(rzuty), wymiary , schematy statyczne tych przejsc
-def. tunelu, elementy, przekroj
-def. sztolni, szybu , bud podziemnej
-metody konstruowania (met odkrywkowa chyba - zgubilem te kartke)

5.Ogólna charakterystyka kanalizacji deszczowej.

Kanalizacja deszczowa- system odwodnienia który zapewnia odprowadzenie wody z powierzchni pasa drogowego do kanalizacji deszczowej.
Składowe systemu obejmują
-charakterystyczny system odprowadzania ścieków opadowych do wpustów ulicznych
-?? Nie wiem czy cos dalej jest
Wymagania dla kanalizacji deszczowej:
-projekt kanalizacji deszczowej – wyk z uwzględnieniem powierchni spływów i przyjętego systemu odwodnienia
-w obliczeniach terenów górniczych wymaga się analizy danych dotyczących obniżeń terenu zarówno w fazie projektowania nowej drogi jak i w okresie systematycznego jej utrzymania
-kanalizacja obejmuje się drenów i kanalików jak również sieć kanałów przy drogach dwujezdniowych


tyle zanotowałem

W tym roku znów, My - mieszkańcy ulicy Wschodniej, z trudem dojeżdżamy wyboistą drogą do swoich domów. Dziury w ulicy po każdym deszczu wypełniają się wodą, a przejście pieszo suchą stopą jest niemożliwe. System mini-kanalizacji deszczowej zbudowany niedawno nie odbiera całej wody z powierzchni drogi, ponieważ woda nie spływa do wpustów ulicznych.
Doraźnie problem mogłoby rozwiązać wyrównanie i odpowiednie zagęszczenie podłoża. Docelowo jednak konieczne jest wykonanie twardej nawierzchni na naszej ulicy. Tak - wiemy, że na Wschodniej nie ma jeszcze kanalizacji, ale może jej jeszcze nie być przez najbliższe 100 lat. Czy to musi oznaczać, że mamy znosić latem kurz, a jesienią i wiosną błoto na naszej ulicy? Naszym zdaniem NIE! Obecne technologie wykonywania nawierzchni drogowych (np. kostka brukowa) umożliwiają uzupełnianie infrastruktury drogowej w wykonanych już nawierzchniach i odtwarzanie ich w taki sposób, że "śladu nie widać".
Prosimy o poważne zastanowienie się przez władze gminy nad przyszłością naszej ulicy!
Czekamy już długo na "ludzki" dojazd do naszych domów!

GAMBIT - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Gen. Ziętka

Przedmiotem zamówienia na zadanie pod nazwą: GAMBIT - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Gen. Ziętka w Mysłowicach (DW 934 przy SP Nr 6) - wykonanie robót budowlanych jest przebudowa odcinka ulicy Polnej w Mysłowicach oraz budowa łącznika drogowego do istniejącej drogi gruntowej wraz z budową kanalizacji deszczowej i wykonanie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia kolidującego z przebudową drogi. Zadanie realizowane jest w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach.

Zakres rzeczowy:
- przebudowa drogi o długości 166,65 m i szerokości 5,00 do 6,00 m, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej;
- budowa łącznika o długości 94,52 m i o szerokości 5,00 m z kostki betonowej brukowej;
- budowa 8 miejsc parkingowych o wymiarach 2,50 m x 5,00 m z płyt betonowych ażurowych;
- budowa kanału deszczowego odwadniającego projektowane boisko sportowe KD 2 - dł. 27,5 m;
- budowa kanału deszczowego odwadniającego ul. Polną KD 1 - dł. 76,5 m wraz z przykanalikami i wpustami ulicznymi (dł. ogółem 29 m);
- budowa separatora z osadnikiem na w/w kanale KD 1;
- zabezpieczenie istniejących kabli SN i NN w pasie jezdni ul. Polnej;
- przebudowa linii kablowej teletechnicznej na ul Polnej;
- zabezpieczenie kanalizacji teletechnicznej 18-otworowej u zbiegu ul. Polnej i Gen. J. Ziętka;
- wykonanie docelowej organizacji ruchu drogowego;
- wycinka drzew i przesadzenia krzewów;
- przebudowa ogrodzenia oraz stołu do tenisa stołowego.

TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.05.2009.

Bezpieczniej na Brzęczkowicach
( Radio Mysłowice )

Jedną z większych inwestycji jest przebudowa ulicy Polnej w Mysłowicach realizowana w ramach Programu Miejsc Niebezpiecznych na Drogach, współfinansowanego ze środków budżetu państwa pochodzących z pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Celem programu, w przypadku ulicy Polnej, było zlikwidowanie niebezpiecznego wyjazdu z drogi wewnętrznej obsługującej osiedle domków jednorodzinnych w Brzęczkowicach przy Szkole Podstawowej nr 6 i przedszkolu na drogę wojewódzką nr 934 w rejonie przejścia dla pieszych z sygnalizacją drogową. Według nowej koncepcji komunikacyjnej, zaakceptowanej przez Ministerstwo Infrastruktury, powstał nowy zjazd i wyjazd dla obsługi osiedla domów jednorodzinnych, szkoły podstawowej oraz przedszkola na drogę wojewódzką. Lokalizacja znajduje się pomiędzy wyremontowanym placem rekreacyjnym przy ulicy Mielęckiego a SP 6 w Brzęczkowicach – podkreśla Roman Michalski, naczelnik Wydziału Inwestycji i Inżynierii Miejskiej mysłowickiego magistratu.

W ramach inwestycji wybudowano drogę o nawierzchni z brukowej kostki betonowej spełniającą funkcję ciągu pieszo – jezdnego. Długość nowej drogi wynosi 260 m a powierzchnia 1500 m2. Droga została odwodniona wpustami ulicznymi podłączonymi do nowo wybudowanej kanalizacji deszczowej. W rejonie szkoły powstał nowy parking z ośmioma miejscami postojowymi.

- Tereny szkolne, przez które przeprowadzona została droga zostały wygrodzone nowym efektownym ogrodzeniem z zielonej stalowej siatki. Wybudowano również nowy stół dla miłośników tenisa stołowego. Koszt zadania wynosił 540 tysięcy złotych, w tym dofinansowanie z budżetu państwa 200 tysięcy złotych – dodaje Michalski

Dla zapewnienia właściwego bezpieczeństwa pieszym, a szczególnie dzieciom dochodzącym do szkoły wykonano na jezdni dwa progi zwalniające oraz wybudowano w ciągu chodnika wzdłuż ulicy Gen. Ziętka tzw. „wyniesione” przejście dla pieszych, które równocześnie spełnia zadanie progu zwalniającego dla użytkowników ruchu kołowego. Progi zwalniające oraz oznakowanie drogowe ograniczą zapędy piratów drogowych do urządzania wyścigów samochodowych i motocyklowych.

Roboty drogowe na ulicy Polnej zostały skoordynowane z budową kanalizacji sanitarnej realizowanej przez miejską jednostkę MPWiK w ramach największej mysłowickiej inwestycji tj. porządkowania gospodarki wodno-ściekowej.

RPO WŚL (2007-2013) Poddziałanie 7.1.2 - Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową - Przebudowa ul. PCK wraz z kanalizacją w Mysłowicach. - I etap

Zakres robót budowlanych do wykonania:
1) przebudowa jezdni w ul. PCK z budową ronda:
- budowa ronda trójwylotowego - skrzyżowanie ul. PCK z ul. Gagarina (jezdnia z betonu asfaltowego gr. 5 cm, wewnętrzny pierścień ronda z kostki betonowej),
- budowa dwóch zatok autobusowych (z kostki granitowej) wraz z wiatami,
- budowa chodnika wokół ronda i po popołudniowej stronie jezdni ul. PCK do granicy wyznaczonej jako etap I (z kostki betonowej gr. 8 cm),
- remont jezdni ul. PCK od ronda do granicy etapu I,
- wykonanie dojazdu do działek zlokalizowanych przy projektowanym rondzie,
- wjazd do posesji.
2) budowa sieci kanalizacji deszczowej
3) przebudowa sieci gazowej
4) przebudowa sieci energetycznych i telekomunikacyjnych

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.04.2009

Kryteria oceny ofert: najniższa cena.Zakres projektowany
Projekt obejmuje wykonanie remontu ul. PCK wraz z budową nowego chodnika po południowej stronie jezdni, wybudowanie nowego skrzyżowania typu rondo, a także renowację po robotach kanalizacyjnych ul. Wita Stwosza w Mysłowicach. Skrzyżowanie ul. PCK z ul. Gagarina zaprojektowano jako trójwylotowe skrzyżowanie typu rondo z nieprzejezdną wyspą środkową, na której pozostawiono istniejącą stacje transformatorową.

Odwodnienie
Zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych. Wody opadowe z jezdni będą odprowadzane grawitacyjnie poprzez odpowiednie spadki poprzeczne i podłużne do projektowanych wpustów kanalizacji deszczowej. Na odcinkach, gdzie występują minimalne spadki podłużne dla lepszego i szybszego odprowadzenia wód deszczowych ilości wpustów zostały odpowiednio zwiększone.

Roboty wykończeniowe
Po zakończeniu robót zasadniczych należy wzdłuż krawężników i obrzeży chodnika teren wyplantować i obsiać trawą teren na szerokość średnio 50 cm, natomiast wzdłuz ul. PCK po jej północnej stronie oraz pobocza na ul. Wita Stwosza należy utwardzić frezem.