OUR GAMESROOM

Wg. planu zagospodarowania przestrzennego:

1. Ustala się tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej, oznaczone na rysunku planu symbolem MR:
- przeznaczenie podstawowe terenu stanowi budownictwo mieszkaniowe zagrodowe,
- dopuszcza się lokalizację:
a) usług związanych z produkcją rolniczą,
b) zieleni o funkcjach rekreacyjnych i ochronnych,

[...]

3. Ustala się, dla terenów oznaczonych symbolem MR, następujące zasady podziału na działki budowlane:
- dla obiektów wolno stojących – minimalna szerokość frontu działki wynosi 25 m, a powierzchnia działki nie może być mniejsza niż 1500 m2,
- dopuszcza się dokonywanie wtórnych podziałów jedynie na istniejących terenach zabudowanych, pod warunkiem zachowania przepisów szczególnych, przy czym powierzchnia działek po podziale nie może być mniejsza niż 1000 m2

-----

Mam na oku wydzieloną działkę zagrodową o powierzchni 2700 m2. Jakie muszę spełnić warunki aby móc kupić taką działkę i wybudować na niej dom jednorodzinny (nie jestem rolnikiem) ?

Informacja dla tych którzy nie załapali się na właśnie kończoną część osiedla (grudzień 2009): wzdłuż ulicy Dolnobrzeskiej będą budowane kolejne TBS-y.

Jak wynika z wyników przetargu na "Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanych dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oddzielnie dla czterech terenów we Wrocławiu - Leśnicy przy ul. Dolnobrzeskiej" zabudowane zostaną tereny oznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami : 2MW49, 2MW48, 2MW44, 2MW43.

Koncepcję zabudowy opracuje Biuro Architektoniczne Wojciech Madurowicz Sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 4/5, 44-100 Gliwice, kraj/woj. śląskie.

W praktyce będzie to wyglądać tak, że idąc od strony centrum Leśnicy począwszy od ulicy Brzezińskiej aż do końca bloku Dolnobrzeska 46A-K cała prawa strona zabudowana będzie TBS-ami, co ilustruje poniższy rysunek (kolorami zaznaczone zostały dotychczasowe i planowane tereny pod zabudowę)

To co pozostaje jeszcze w sferze planów zaznaczone jest kolorem żółtym. Poniżej widać tylko miniaturę rysunku, dopiero kliknięcie w nią pokaże plan w pełnych rozmiarach.

Witam.
Tak jak w temacie. Szukam tekstu Polskiej Normy:

PN-B-01530:1969 lub PN-69/B-01530
.
Wiem że są do kupienia ale może ktoś ma przypadkiem tekst tej normy i podzieli się skanem.

Informacje szczegółowe o normie:

Nr Normy
PN-69/B-01530 lub PN-B-01530:1969

Tytuł
Gazownictwo -- Źródła gazu i obiekty technologiczne oraz gazociągi i ich uzbrojenie -- Oznaczenia na planach i mapach

Data ustanowienia
1969-11-14

Nazwa NKP
NKP 277 ds. Gazownictwa

Normalizator
Garwoliński Z.

Klasyfikacja ICS
Symbole graficzne stosowane w rysunku technicznym maszynowym i budowlanym, na wykresach, planach, mapach i podobnej dokumentacji technicznej wyrobu

Oficjalne języki
pl

Ilość stron
7

Pozdrawiam

Witam
Posiadam dzialke o wielkosci 63a w MPZP gminyz 2005 roku obszar ten figuruje jako obszar R (opis obszaru R ponizej). Dzialka jest jakies 200m od drogi asfaltowej ale cala dlugosc przylega do drogi polnej (na mapie jest numer tej drogi)
Czy istnieje jakas mozliwosc zmiany tego obszaru w MPZP na obszar budowlany / z mozliwoscia zabudowy ?
Jesli tak jak do tego nalezy podejsc i jak sie do tego zabrac?

Wypis z MPZP
§ 15
1. Wyznacza się tereny upraw polowych, oznaczone na rysunku planu symbolem R z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod uprawy polowe. W celu ochrony krajobrazu i zasobów przyrodniczych obszaru przed nadmiernym rozproszeniem zabudowy wprowadza siê zakaz realizacji nowych obiektów kubaturowych w obszarze tego użytkowania.

2. Jako użytkowanie dopuszczalne na określonych w ust.1 terenach ustala się możliwość:
1) utrzymania istniejących obiektów mieszkaniowych, gospodarczych, garaży i usługowych z jednorazową możliwością powiększenia kubatury budynku z możliwością polepszenia ich standardów, przekształceñ,remontów z zachowaniem rygorów jakie obowiązują dla zabudowy określonych w § 6 i 7.
2) realizacji ogólnodostêpnych (niekubaturowych) urz¹dzeñ sportu i rekreacji
3) realizacji elementów ma³ej architektury
4) realizacji urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
5)realizacji dojśæ pieszych, dojazdów nie wydzielonych w planie i zatok postojowych oraz ście¿ek rowerowych

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych w ramach u¿ytkowania dopuszczalnego, wymienionych w ust.2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru u¿ytkowania podstawowego

Witam serdecznie.
Za ok. 1,5 roku ma być nowy MPZP. Chcę teraz złożyć wniosek do studium przyszłego MPZP, aby uwzględniono zabudowę zagrodową w nowym planie automatycznie. Jest szansa, iż ten wniosek uwzględnią. Potrzebuję pomocy co do sformułowania samego wniosku.
Szczegóły sprawy:
- producent rolny
- grunty rolne, pastwiska i lasy ok. 3,3 ha, w tym przeliczeniowe ok. 1,2,
- oznaczenie działki R - w planie:
Wyznacza się na Rysunku Planu tereny o symbolu R o podstawowym przeznaczeniu gruntów pod uprawy polowe i ogrodnicze; na terenach tych obowiązuje zakaz nowej zabudowy.
2. Dopuszcza się lokalizację:
- terenów zieleni publicznej;
- terenów przeznaczanych do zalesienia;
- urządzeń infrastruktury technicznej i dróg dojazdowych;
- tras pieszych i rowerowych i konnych ( konna jazda);
- dopuszcza się także wymianę substancji mieszkaniowej, remonty i modernizację istniejącej zabudowy, przy czym na terenach zalewowych dopuszcza się wyłącznie remonty bieżące.Obiekty lub urządzenia, o których mowa powyżej można lokalizować pod warunkiem dostosowania do charakteru i wymagań przeznaczenia podstawowego.

Inne informacje:
DROGA - Do działki jest droga wewnętrzna od drogi publicznej, częściowo współwłasność i częściowo droga konieczna o średniej szerokości 3 m. Część służebna drogi jeszcze nie wpisana w KW, ale ta droga została
wpisana do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starostwa Powiatowego na podstawie wyroku Sądu Rejonowego. LINIA ZABUDOWY - Szerokość frontowa działki ok. 94 m. Sąsiednia zabudowa - budynek mieszkalny(brak kanalizacji) jest ok. 35 m od działki po tej samej stronie drogi i ok 98 m po przeciwnej. Pomiędzy sąsiednią działką budowlaną a naszą jest wąski ustęp, działka rolna ok kilkanaście m szeroka. Całość nieruchomości sąsiedniej jest ogrodzona jako jedno.

Jaki czynniki / uwarunkowania mogą będą miały wpływ na decyzję?

Czy złożyć krótki i konkretny wniosek, czy dłuższy szczegółowy z powołaniem się na przepisy prawne?
Proszę bardzo o pomoc i ewentualne wskazówki co do treści i argumentów we wniosku(może ktoś ma napisany wniosek lub poda źródło, który został uwzględniony).

Z góry dziękuję...

Opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nie ma potrzeby komentować. Pozwolę sobie natomiast na krótki komentarz odnośnie przywoływanych przez Pana Józefa Lassotę zapisów. Problem w tym, że Pan Lassota co prawda cytuje prawidłowy fragment obecnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, jednak podaje informacje niepełne i wprowadzające w błąd. Pozwólcie, że przytoczę pełny zapis dotyczący funkcji US.

Definicja:
US – tereny sportu i rekreacji z zielenią towarzyszącą (§ 16)

Pełna treść paragrafu 16:

§ 16
1. Wyznacza się tereny sportu i rekreacji z zielenią towarzyszącą oznaczone na rysunku planu symbolem US.
2. Jako przeznaczenie podstawowe terenu ustala się: realizację urządzeń sportowych np.: stadionów, boisk do gier, bieżni, stoków narciarskich, urządzeń dla sportu i rekreacji konnej wraz z obiektami służącymi prawidłowemu ich funkcjonowaniu (hale sportu, kryte pływalnie, obiekty gospodarcze i socjalne, wyciągi itp.).
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne na określonych w ust.1 terenach ustala się możliwość lokalizacji:
1) towarzyszących obiektów hotelowo-pensjonatowych,
2) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym przepompowni, oczyszczalni ścieków dla potrzeb lokalnej
zabudowy, stacji trafo, stacji redukcyjnych gazu,
3) urządzeń i obiektów z zakresu usług komercyjnych,
4) obiektów mieszkalnych (MN) i gospodarczych,
5) komponowanej zieleni ogrodów przydomowych,
6) obiektów małej architektury i urządzeń bezpośrednio związanych z urządzeniem ogrodów przydomowych.
4. Jako warunki zagospodarowania ustala się:
1) dostosowanie przeznaczenia dopuszczalnego do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego,
2) zachowanie proporcji, aby łączna powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowiła więcej niż 10% powierzchni działki budowlanej lub terenu objętego inwestycją,
3) dla terenów sportów zimowych (stok narciarski „pod Baranem”) zieleń towarzyszącą ogranicza się głównie do zieleni trawiastej oraz zieleni izolacyjnej,
4) zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc postojowych przy uwzględnieniu wskaźnika 25-30 mp. na 1000 m2 powierzchni użytkowej,
5) spełnienie określonych w rozdziale III podstawowych wymogów zasad ogólnych zagospodarowania terenu obowiązujących w całym obszarze miasta (§ 28 i § 29) oraz warunków obowiązujących dla stref polityki przestrzennej w ramach zasięgu terenowego tych stref,
6) spełnienie wymogów wynikających z zasad uzbrojenia terenu określonych w rozdziale IV.


pogrubienie – podkreślenie oryginału
pogrubienie kolor - podkreślenie moje

Witam Was!!!
Jestem w trakcie kupienia działki budowlanej na 31 października jestem umówiony u Notariusza ,mam załatwione zaświadczenie ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Mam teraz pytanie a mianowicie w zaświadczeniu piszą:
1)Funkcja wiodąca-zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna na istniejących działkach budowlanych.
2)Funkcja uzupełniająca-
-zabudowa gospodarcza,
-zieleń izolacyjna, rekreacyjna, przed domowa itp.,
-drobne nieuciążliwe funkcje usługowe i administracyjne,
-nieuciążliwe urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej nie wymagające wydzielenia dla nich niezależnej nieruchomości i nie definiowane jako teren,
3)Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów:
-w ramach funkcji wiodącej dopuszcza się działania inwestycyjnej takie jak:
remont oraz budowa, odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, i przebudowa,
-ustala się maksymalna możliwa powierzchnie zabudowy do 30% powierzchni istniejącej działki budowlanej,
-dla terenów oznaczonym symbolem MN1/RO dopuszcza się możliwość powiększenia istniejącej działki kosztem ogrodów do 15% powierzchni,
-w ramach funkcji uzupełniającej dopuszcza się przeznaczenie części budynku na cele usługowe,
-dla terenów upraw ogrodowych towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej, wydzielonych wewnątrz terenów oznaczonych symbolami 1 (7). MN1/RO ustala się zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i użyteczności publicznej a dopuszcza się możliwość realizowania zabudowy gospodarczej w formie małych obiektów kubaturowych i budynków pomocniczych jednokondygnacyjnych z dachem do wysokości 5,0 m,
-dla zabudowy realizowanej w miejscach uzupełnień zabudowy istniejącej jako nowa budowa lub rozbudowa ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w linii zabudowy obiektów sąsiednich, pod warunkiem, że jest ona położona w odległości równej lub większej niż 4m od granicy działki.


ZAŚWIADCZENIE

W przypadku, kiedy warunek ten nie jest spełniony, dla obiektu budowlanego lub rozbudowywanego obowiązuje linia zabudowy w odległości 4m od granicy działki./Linia zabudowy na rysunku planu/,
-dla terenów 11.Mn1 i 12.MN1 ustala się nakaz przestrzegania ustaleń dla stref sanitarnych cmentarza,
-dla obszarów oznaczonych na rys. planu symbolem k2 i k3, lezących w granicach terenu 11.MN1 ustala się pozostawienie obecnego zagospodarowania /zgodnego z poprzednim planem zagospodarowania przestrzennego /,
-dla obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem k4, lezącego w granicach terenu 12.Mn1 ustala się pozostawienie obecnego zagospodarowania /zgodnego z poprzednim planem zagospodarowania przestrzennego /

Wkleił bym mapkę ale nie mam jak

Mam pytanie czy na tym terenie mogę wybudować dom o powierzchni co najmniej 100m2,czy nie będzie żadnego problemu?
POZDRAWIAM SERDECZNIE